Zázemí pro implementaci SCLLD MAS Horní Pomoraví

MAS Horní Pomoraví díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (financovaný z ERDF a státního rozpočtu ČR) může zajišťovat implementaci a administraci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví. Cílem projektu je zajištění administrativní kapacity pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje z IROP, PRV, OPZ, OPŽP v území MAS Horní Pomoraví. Dále pak je předmětem projektu zajištění animace žadatelů k tvorbě projektů škol v OPVVV a animace žadatelů k tvorbě žádostí do výzev MAS v IROP, PRV, OPZ a OPŽP. Tohoto cíle lze dosáhnout pomoci vytvoření projektového týmu SCLLD, který bude zajišťovat všechny nezbytné činnosti pro efektivní a tvůrčí místní partnerství. Společně se samotnou tvorbou projektového týmu je nezbytné zajistit také zázemí pro práci tohoto týmu, a to znamená výdaje spojené se zajištěním kancelářských prostor, cestovné, telekomunikace drobné vybavení, jiné služby či kancelářské potřeby. Důležitou aktivitou s implementací SCLLD je animace území, tzn. vzdělávání, informování, propojování místních aktérů o možnosti realizace projektů s finanční podporou z programových rámců, a tyto aktivity jsou spojené s pronájmem konferenčních či vzdělávacích prostor, lektorné, občerstvení, cestovné/doprava (např. při studijních cestách). Projekt bude realizován až do konce roku 2019. Během realizace projektu se uskutečnění 32 školení, seminářů, workshopů a konferencí (viz indikátor 82000, původní plán 22 akcí) a bude úspěšně zrealizováno 26 výzev vyhlášených místní akční skupinou (viz indikátor 93508, původně plánováno 20 výzev).

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001518
Období realizace: 2015 – 2019
Financování: IROP, opatření 4.2., výzva č. 6.
Celkové způsobilé výdaje: 8 475 965,- Kč
Přidělená dotace: 8 052 166,- Kč
Spoluúčast: 423 798,- Kč