Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Název projektu: Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279

Období realizace projektu: 1. 3. 2020 – 31. 8. 2023

Příjemce projektu: MAS Šternbersko, o. p. s.

Partneři projektu: MAS Horní Pomoraví, o. p. s., MAS Moravská cesta, z. s , MAS Hranicko, z. s. , MAS Šumperský venkov, z. s., MAS Mohelnicko, z. s., MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s., Bystřička, o.p.s., MAS Hanácké Království, z. s., MAS Hanácký venkov, z. s., MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z. s.

Rozpočet projektu celkem: 18 992 195,46 Kč

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Cílem projektu je:

  • zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z různých NNO,
  • podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí,
  • řešení dlouhodobých problémů, které jsou zapříčiněny špatnou územní dostupností aktivit pro trávení volného času pro děti a mládež,
  • rozvoj zapojených NNO v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, formou šablonových aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality i finančních možností. 

 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

  • vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání,
  • sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání,
  • tandemové neformální vzdělávání,
  • zavádění nových metod v neformálním vzdělávání,
  • klub v neformálním vzdělávání,
  • projektový den v klubovně i mimo ni.

MAS Horní Pomoraví jako partner projektu bude realizovat výše uvedené aktivity ve výši 1 807 436,00 ,- Kč.