Výzvy MAS

Místní partnerství MAS Horní Pomoraví splnilo veškeré náležitosti pro potřeby čerpání finančních prostředků z Evropských fondů pro období 2021-2027.

Cílem realizace strategie MAS je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví pro období 2021-2027 jsou postupně schvalovány finanční prostředky z Evropských fondů:

1. Programový rámec IROP má do roku 2026 rezervovanou alokaci více jak 60 mil. Kč, kdy následně by se měla při plnění podmínek navýšit o 30% bonus. Společně s našimi žadateli ji budeme prostřednictvím projektů investovat do oblasti sociálních služeb, školství, vybavení hasičů nebo úpravu veřejných prostranství.

Schválený finanční plán pro jednotlivá opatření programového rámce IROP:

Opatření Dotace v Kč
Veřejná prostranství 13 653 168 Kč
Vzdělávání 26 065 139 Kč
Hasiči 14 894 365 Kč
Sociální služby 7 447 183 Kč
Celkem 62 059 855 Kč

Výzvy k realizaci programového rámce IROP jsou zveřejňovány zde. 

2. Programový rámec Strategického plánu SZP (Společné zemědělské politiky) na období 2023–2027 bude zpracováván pro alokaci bezmála 38 mil. Kč na základě pravidel, které byly zveřejněny 21. 4. 2023. 

Subjekty z území mají v roce 2023 stále ještě možnost žádat dotace prostřednictvím přechodného rámce Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020 (výzvy MAS pro PRV).

3. Programový rámec OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) je určen malým a středním podnikům na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury nebo pořízení výrobních strojů a zařízení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat do 31. 12. 2024. MAS v současné době čeká na akceptaci podaného programového rámce s alokací 3 mil Kč. Následně budou vyhlášeny pilotní výzvy na podporu projektových záměrů z oblasti robotizace, automatizace, digitalizace nebo E-shop a cloudové služby či pořízení Komunikační nebo identifikační infrastruktura a výpočetní techniky.

4. Operační program Zaměstnanost+ je realizován v rámci strategie jako samostatný integrovaný projekt s partnery z území MAS. Vice o projektu se dozvíte zde.

Harmonogramy výzev, interní postupy prací a další dokumenty k realizaci strategie jsou definovány orgány místního partnerství. MAS Horní Pomoraví je otevřeným partnerstvím místních aktérů z území Hanušovicka, Regionu Ruda a Mikroregionu Zábřežsko, do kterého se můžete kdokoliv aktivní přihlásit. 

Své projektové záměry můžete konzultovat s pracovníky MAS Horní Pomoraví uvedenými v kontaktech.