Cílená podpora zaměstnanosti

Název projektu: Cílená podpora zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000360
Příjemce projektu: MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Partneři projektu:

Město Hanušovice,
Město Staré Město,
Společnost Podané ruce o.p.s.,
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Realizace projektu: 1.9.2023 – 31.8.2026
Celková výše dotace: 13 267 146,88 Kč

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpořit v období 2023 – 2026 nejméně 60 dospělých osob z území Hanušovicka provázanou komplexní podporou a tím zlepšit jejich postavení na trhu práce, snížit dopady sociálního vyloučení a energetické krize.

Aktivity:
KA 1 Výběr účastníků projektu, analýza situace: Cílem aktivity je vybrat vhodné osoby z cílové skupiny a zmapovat jejich situaci, včetně identifikace bariér pro vstup na trh práce.

KA 2 Sociální podpora – individuální: Cílem aktivity je posilovat kompetence účastníků, motivovat je ke změně a snižovat bariéry pro jejich uplatnění na trhu práce.

KA 3 Sociální podpora – skupinová: Cílem aktivity je posilovat komunikační dovednosti účastníků a provádět v bezpečném prostředí nácvik různých aktivit při hledání zaměstnání.

KA 4 Podpora dětí osob z cílové skupiny: Cílem aktivity je budovat v dětech motivaci k aktivnímu budoucímu zapojení do ekonomického, sociálního a pracovního života
společnosti.

KA 5 Dluhové poradenství: Cílem aktivity je aktivní řešení předluženosti u zapojených osob z cílové skupiny a tím snížení rizika sociálního vyloučení a nezaměstnanosti důvodu
předluženosti.

KA 6 Tréninková místa: Cílem aktivity je obnova pracovních kompetencí (pravidelná docházka, chození na čas, dodržování přestávek, vztah k pracovním pomůckám, dodržování
BOZP) a pracovní zácvik účastníků.

KA 7 Vstup na trh práce: Cílem aktivity je orientace účastníků na trhu práce, aktivní hledání možného zaměstnání a vstup na trh práce.

Financováno z Operačního programu Zaměstnanost +

Kontaktní osoba: Ing. Kamila Brabcová, projektová manažerka. Mail: brabcova@hornipomoravi.eu