Provoz MAS Horní Pomoraví

MAS Horní Pomoraví díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (financovaný z ERDF a státního rozpočtu ČR) může zajišťovat implementaci a administraci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví. Cílem projektu je zajištění administrativní kapacity pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje z IROP, PRV, OPZ, OPŽP v území MAS Horní Pomoraví. Dále pak je předmětem projektu zajištění animace žadatelů k tvorbě projektů škol v OPVVV a animace žadatelů k tvorbě žádostí do výzev MAS v IROP, PRV, OPZ a OPŽP. Důležitým cílem projektu je i vytvoření zázemí pro vznik a komunitní projednání nové strategie MAS pro následující plánovací období. Těchto cílů bude dosaženo pomoci vytvoření projektového týmu SCLLD, který bude zajišťovat všechny nezbytné činnosti pro efektivní a tvůrčí místní partnerství. Společně se samotnou tvorbou projektového týmu je nezbytné zajistit také zázemí pro práci tohoto týmu, a to znamená výdaje spojené se zajištěním kancelářských prostor, cestovné, telekomunikace drobné vybavení, jiné služby či kancelářské potřeby. Důležitou aktivitou s implementací SCLLD je komunitní plánování a animace území, tzn. vzdělávání, informování, propojování místních aktérů o možnosti realizace projektů s finanční podporou z programových rámců, a tyto aktivity jsou spojené s pronájmem konferenčních či vzdělávacích prostor, lektorné, občerstvení, cestovné/doprava (např. při studijních cestách). Projekt bude realizován až do konce roku 2023. Během realizace projektu se uskutečnění 4 školení, semináře, workshopy (viz indikátor 82000) a bude úspěšně zrealizována 1 výzva vyhlášena místní akční skupinou (viz indikátor 93508).


Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008216
Období realizace: 2019 – 2023
Financování: IROP, opatření 4.2., výzva č. 6.
Celkové způsobilé výdaje: 9 753 650,00 Kč
Přidělená dotace: 9 265 967,50 Kč
Spoluúčast: 487 682,50 Kč