Organizace CI2, o. p. s. se zabývá odbornými aktivitami v oblasti životního prostředí, včetně podpory ochrany klimatu a hledají vhodné lokality na výsadbu v obcích a nabízí finanční podporu nových projektů.

S tímto záměrem vznikl v roce 2015, pod záštitou MŽP ČR, projekt OFFSETUJEME CO2 (https://www.offsetujemeco2.cz/), který nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím tzv. offsetových projektů. Jedním typem těchto projektů je nová výsadba původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových porostů, solitérů v krajině či lesnických projektů.

Průběžně a dlouhodobě tak hledají vhodné lokality pro nové výsadby stromů (např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy, na revitalizaci po těžbě či kůrovci ad.). Výsadba je z 85 % podpořena financemi z výše zmíněného projektu OFFSETUJEME CO2. Spoluúčast obce představuje 15 % z celkové částky projektu. Jediné podmínky pro realizaci výsadbových projektů jsou: vhodný druh obecního pozemku k výsadbě v souladu s územním plánem, výsadba lokálních druhů stromů, zajištění odborného dozoru při výsadbě a zajištění následné péče.
Program není nijak časově omezen, zasílat návrhy na realizace projektů je možné kdykoli. Nedělají žádné výběrové řízení, podporu mohou získat všechny projekty, které splní podmínky programu.

Potřebné podklady od obce/ realizátora jsou:

1. základní popis projektu (název, stručný popis, záměr, popis území a pozemku určeného k realizaci – číslo parcely a katastrální území, popis výsadby – druhy navrhovaných stromů a jejich počet, způsob výsadby – svépomocí/ dodavatelsky, popis následné péče)
2. rozpočet výsadby (sazenice, ochrana sazenic, nářadí potřebné k výsadbě, zálivka, doprava, odborný dozor, ad.)
3. situační výkres plánované výsadby (jednoduchý zákres stromů kde budou vysazeny)
4. fotografie pozemku určeného k výsadbě

Následně dopočítají množství CO2, které jsou stromy v projektu schopny pohltit a na základě rozpočtu dopočítají jednotkovou cenu za 1 tunu CO2. Projekt je pak zveřejněn na stránkách offsetujemeco2.cz, kde mohou dárci na jednotlivé projekty přispívat.

Sázení stromů a zeleně je skvělá příležitost zpříjemnit život v obci, přispět k ochraně klimatu a životního prostředí a zapojit místní komunitu do společného projektu. Navíc s minimální administrativní i finanční zátěží pro obec.

CI2, o.p.s.

Kancelář: Botičská 4, 128 00 Praha 2

Sídlo: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

+420 737 587 361

jana.smolikova@ci2.co.cz

http://www.ci2.co.cz | http://www.offsetujemeco2.cz