V novém programovém období, které se realizuje v letech 2021-2027, naše místní akční skupina (MAS) již aktivně přistoupila k implementaci své strategie prostřednictvím výzev a poskytování podpory projektům na našem území. Prvními úspěšnými oblastmi, které jsme vybrali, jsou projektové záměry zaměřené na zlepšení sociálních služeb a modernizaci základních škol.

MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 5.5. – 21.6.2023 v rámci 1. výzvy IROP – Sociální služby pouze 1 projektový záměr v celkové požadované výši dotace 2,8 mil. Kč. Programový výbor na svém jednání dne 30.8.2023 rozhodl o podpoře této žádosti, protože splnila kritéria věcného hodnocení a požadavkem výše dotace se vešla do alokace dotace pro 1.výzvu, která činila 7,8 mil. Kč. Žadatel bude moci podat plnou žádost o 95% podporu projektu do výzvy ŘO IROP: 49. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SC 5.1 v nejbližších týdnech. Realizace je stanovena do roku 2025.

Podpořené projektové záměry 1.Výzva – IROP – Sociální služby

MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 5.5. – 21.6.2023 v rámci 2. výzvy IROP – Modernizace základních škol 11 projektových záměrů v celkové požadované výši dotace 33,1 mil. Kč. Všechny předložené záměry splnily kritéria věcného hodnocení, ale s ohledem na výši alokace výzvy 16,1 mil. Kč dotace, mohl Programový výbor na svém jednání dne 30.8.2023 rozhodnout o podpoře pouze 5 žádostí v plné výši a jednoho hraničního projektu. Žadatelé budou moci podat plné žádosti o 95% podporu projektu do výzvy ŘO IROP: 48. VÝZVA IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 v nejbližších týdnech. Realizace je stanovena do roku 2025.

Podpořené projektové záměry 2.Výzva – IROP – Základní školy

V současné době se připravují další výzvy a to na podporu hasičů a vybudování nebo modernizaci veřejných prostranství obcí. Bližší informace budeme zveřejňovat postupně, specifika výzev řídícího orgánu IROP  jsou dostupná již na odkazech:

IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD) (mmr.cz)

IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 73. výzva IROP – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD) (mmr.cz)